Pro­jekt: Totaloverdækn­ing til nybyg­geri med ind­bygget byggekran

Bag­grund: Husly er en af men­neske­he­dens basale livs­be­hov, det har der­for været et væsentligt
foku­som­råde siden civil­i­sa­tio­nens beg­y­n­delse. Der er foregået en empirisk udvikling frem til
1960’erne, hvor der første gang for alvor blev talt om indus­tri­alis­er­ing inden for bolig­byg­geriet.
Det præ­fab­rik­erede betonele­ment­byg­geri blev en fremhersk­ende byggeskik. Dette er selvføl­gelig
blevet jus­teret og fin­pud­set siden, men grundlæggende nytænkn­ing har det været småt med.

 

Lette elementer/træelementer blev intro­duc­eret, men blev for­trinsvis benyt­tet som tagkas­set­ter
til indus­tribygninger, haller og lig­nende samt til fritid­shuse og min­dre byg­gerier under
småhus­re­gle­mentet. Med revi­sio­nen af bygn­ingsre­gle­mentet i 2003 blev der åbnet for
etage­byg­geri i lette ele­menter. Med den sti­gende miljøbe­v­id­s­thed og bekym­ring for den glob­ale
opvarmn­ing, er denne type byg­gerier for alvor kom­met i fokus, da de tilby­der mulighe­den
for energi– og miljørigtigt byg­geri uden ”borgtykke” murkon­struk­tioner. Det gældende
Bygn­ingsre­gle­mentet 2010 har skær­pet kravene til energi­for­bruget i bygninger, således at
iso­ler­ingstykkelser i facader på omkring 300 mm er nor­malt forek­om­mende, og der er allerede
ved­taget yderligere skær­pelser til de kom­mende revi­sioner. Det lette ele­ment­byg­geri må således
for­ventes at få yderligere vind i sejlene.

Den indus­tri­alis­erede ver­den befinder sig i øje­b­likket i en lam­mende lavkon­junk­tur, og byg­geriet er
en af de hårdest ramte brancher, alligevel er der fort­sat rimelig aktivitet inden­for det lette byg­geri.
Når ver­den igen kom­mer på fode, må det for­ventes, at aktiviteten netop inden for denne del af
byg­geriet vil følge en kraftigt opadgående kurve.

Prob­lem­still­ing: I lette ele­menter indgår organ­iske mate­ri­aler som en væsentlig bestand­del.
Det er gode, sunde og afprøvede mate­ri­aler med en lang lev­etid. Der er dog en væsentlig
grund­forud­sæt­ning for alt byg­geri med organ­iske mate­ri­aler, og det er, at det holdes tørt i
hele byg­geri­ets lev­etid. Risikoen for råd, svamp eller skim­mel er en reel risiko, der skal tages
meget alvorligt. Kon­sekvenserne kan være uover­skuelige. Ved små byg­gerier kan der udføres
impro­vis­eret overdækn­ing, hur­tig lukn­ing og kraftig udtør­ring. Ved større byg­gerier er dette ikke
en mulighed alene på grund af byg­geri­ets udstrækn­ing såvel fysisk som tidsmæs­sigt. Eneste reelle
mulighed er at gen­nem­føre byg­geriet under totaloverdækning.

Udfor­dring: Der findes på markedet i dag ikke et pro­dukt, der er egnet til totaloverdækn­ing af
etage­byg­geri under opførelse. Stil­lad­sløs­ninger er afhængig af at have en eksis­terende bygn­ing at
gøre fast i, hvis ikke de skal blive uover­skueligt omfat­tende. Teltløs­ninger findes ikke i tilstrække­lig
stør­relse, eller veleg­net udformning.

Løs­ning: Site­Cover er et nyud­viklet pro­dukt, speci­fikt designet til at løse denne udfor­dring.
Med sine enorme spænd­vidde, store flek­si­bilitet og uafhængige opstill­ingssys­tem kan Site­Cover
løse overdækn­ing­sop­gaven for et utal af forskel­lige byg­gerier. Site­Cover støt­ter kun på få punk­ter
og kon­struk­tio­nen kan derved skræve over udgravninger eller andre ”forhin­dringer”. Som en
del af Site­Cov­ers unikke design er der ind­bygget en tra­ver­skran direkte i kon­struk­tio­nen. Denne
kran kan tilgo­dese alle løf­teop­gaver i bygge­fel­tet og over­flødig­gør der­for andre byggekraner
i byggepe­ri­o­den. Den er ind­bygget i kon­struk­tio­nen, så mod­i­fika­tioner på overdæknin­gen for
ind­kran­ing er over­flødige. Derved undgås afhængighed af ude­frak­om­mende fak­torer som
vejrliget, ”fremmede” aktører (stil­lad­sar­be­jdere, mobilkraner). En del af gevin­sten ved enoverdækn­ing går jo også tabt, hvis den skal åbnes for ind­kran­ing, så der alligevel kun kan
arbe­jdes i ”godt” vejr. Site­Cover er så stor, at den overdækker ikke bare bygnin­gen, men
hele bygge­fel­tet. Bygge­ma­te­ri­aler kan opbe­vares tørt på jor­den inden­for overdæknin­gen.
Ele­mentlever­ancer skal køres ind under overdæknin­gen, så mon­ta­gen vil fort­sætte uafhængigt af
vejret. Der er rigelig plads til arbe­jd­splat­forme og lifte langs facaderne inde under overdækningen.

Overdæknin­gen udføres i højk­valitets lysgen­nemtræn­gelig PVC-dug med vin­dues­fel­ter i
siderne for at sikre opti­male lysforhold, heru­dover kan kon­struk­tio­nen nemt sup­pleres med
arbe­jd­spro­jek­tører, der sikrer tilstrække­lige lysforhold i de mørke timer.
Overdæknin­gen udføres med en port, der kan plac­eres efter behov. Sup­pleres med almin­deligt
bygge­plad­shegn er bygge­plad­sen godt afskærmet mod nys­ger­rige og langf­in­grede ele­menter.
Forde­lene ved at bygge under Site­Cover totaloverdækn­ing vil i prak­sis vise sig så over­be­visende,
at tra­di­tionelt tungt element-byggeri også med fordel vil kunne opføres under Site­Cover.
Site­Cover vil i sin fulde udstrækn­ing op til 60 m lang, 30 m bred og 23 m høj udstråle, at her er
der ser­iøst byg­geri i gang. Det vil også være en oplagt mulighed at udnytte det store ”lærred” til
at lovprise egne fortræf­fe­ligheder eller andres mod passende vederlag!

Gevin­ster:
Tørt byg­geri
Sparet byggekran
Vejru­afhængigt byg­geri
Vin­ter byg­geri
Godt arbe­jdsmiljø
Høj kvalitet
Let­tere styring af tid­splan
God sig­nalværdi til kun­der
Iøjne­faldende (God Pr-værdi)
God totaløkonomi

Gen­givet med tilladelse fra KANT arkitekter.

 

Teknisk:
Hov­ed­kon­struk­tio­nen består af kasse­dragere i højstyrkestål. Disse udføres i mod­uler af 3 og 6
meter. Hjør­ne­sam­linger udføres momentstive og yderligere afs­tivn­ing udføres med wirekryds.
Kon­struk­tio­nen står på min­i­mum 4 ben med fød­der, der er højde juster­bare op til 1,2 meter for at
imødegå ujævnt ter­ræn.
Telt­dug udføres som lysgen­nemtræn­gelig PVC– dug, hvid på taget og Lys-grå på siderne evt. med
klare fel­ter for øget lysind­fald.
Design og bereg­ninger på kon­struk­tio­nen fore­tages i et inte­gr­eret CAD/Finite-element pro­gram og
ver­i­fi­ceres af anerk­endt sta­tiker.
Kon­struk­tio­nen bærer min­imun til 2 st, 5 tons tra­ver­skraner.
Tra­ver­skraner op til 5 tons kan oper­eres uden cer­ti­fikat.
Site­Cover er dimen­sioneret til brug i vin­d­styrker på op til 20 m/s ved­varende blæst. Ved varsel om
større vin­d­styrker skal siderne afmon­teres.
Site­Cover er et spin-off pro­dukt fra fir­maet Trustus store scenekon­struk­tioner til
under­hold­ningsin­dus­trien. Pro­duk­tion­s­me­toder, bereg­ninger, leverandør-netværk og know how
videre­føres fra de store scenekon­struk­tioner til totaloverdækn­ing i byggebranchen.

Kon­struk­tio­nen vil være omfat­tet af arbe­jd­stil­synets ”Bek­endt­gørelse om hejsered­sk­aber og spil”
og vil efter indle­dende efter­syn af særlig sagkyn­dig kunne typegodkendes.

 

Site­cover 3D animation

Site­cover 3D animation

Site­cover 3D animation

 

 

trustus.com

3part.dk

innobyg.dk