278 m². 3 forsker­boliger for DTU. Laven­ergi klasse A2. Total­en­tre­prenør Jöns­son A/S. Vangs­gård Byg­geråd­givn­ing har lavet alt plan­lægn­ing, pro­jek­ter­ing, byggeledelse og færdig­gørelse.
Bygherre: DTU Cam­pus Ser­vice.
Arkitekt: Erik Møllers Arkitek­ter
Ingeniør: Vangs­gård Byg­geråd­givn­ing.
Stør­relse: 278 m² + 20 m² terassse
Udførelse: juli til decem­ber 2011
Entre­pris­esum 4,2 mill eksl moms.

I de smukke omgivelser omkring Hjortekær og med blot 15 m til Dyre­haven har Jöns­son for DTU opført 3 forsker­boliger teg­net af Erik Møller Arkitek­ter.
Boligernes plac­er­ing udnyt­ter det unikke kig ind i Dyre­haven. Arealet mellem husene og ind mod Dyre­haven, står som en svagt skrå­nende græs­flade, som naturligt løber ind imellem træerne i skoven. Fra boligerne har man fra syd­vendte ter­rasser direkte adgang til det grønne fællesareal.

De nye boliger er disponeret som tre boliger på række, i en sam­let aflang bygn­ing. Ved
ophold­srum trækkes faca­den tilbage og her er etableret ter­rasse mod syd og den grønne
plæne. Tag­for­men tager afsæt i de eksis­terende bygninger
på grun­den og er mod­i­fi­ceret for opti­mal udnyt­telse af det dagslys som ori­en­terin­gen giver.

De tre gæste­boliger er disponeret med ophold­srum, inde­hold­ende køkken og stue, samt to
værelser hver med bad og toi­let. Disponer­in­gen er valgt ud fra et ønske om flek­si­bel og
bedre social udnyt­telse af boligerne, så der både kan bo én eller to gæster i hver bolig.

De syd­vendte tagvin­duer er plan­lagt for mak­si­mal udnyt­telse af dagslys. I vægge mellem
ophold­srum bagvedliggende rum er der etableret glas­partier, der, afhængig af årstid, bidrager til
dels at lede dagslys dybt ind i boli­gen, samt en nuanceret oplevelse af årstidernes skif­tende
dagslys, sol­højde og farvetem­per­atur i Dan­mark. Om vin­teren vil solen reflek­teres ind i de
bager­ste værelser, i forår og efterår vil det bidrage med direkte dagslys til toilet/bad samt
mellem­gang og om som­meren bel­yse den bager­ste del af alrum­met med indi­rekte dagslys.

Hele bebyggelsen er udført i et letele­menter sys­tem. Bygget på fab­rik og mon­teret på bygge­plad­sen på få dage.
Byg­geriet har opnået en energimærkn­ing A2 og har en tæthed dobbelt så godt som de gældende krav foreskriver.

Facaderne er bek­lædt med sort­malet Ther­mowood og Swis­s­pearl plader.
Tag er udlagt med Sedum græs, der passer per­fekt til bygn­ingnes plac­er­ing tæt på skoven og såty­deligses ved adkomst til boligerne. Tagren­der og nedløb er udført i zink
Hele bebyggelsen er opvarmet med gul­v­varme og hver bolig har eget ven­ti­la­tion­san­læg med varme-genindvinding
Der er over­alt anvendt gode mate­ri­aler som aske-gulve, Evers fliser og HTH-køkkener.

Landmålervej Vangsgaardbyg

Landmålervej Vangsgaardbyg

Landmålervej Vangsgaardbyg

Landmålervej Vangsgaardbyg

Landmålervej Vangsgaardbyg

Landmålervej Vangsgaardbyg