Videok­lip: Jacob om uddan­nelse og innovation.

 

Vangs­gård Byg­geråd­givn­ing er opstået ud fra et ønske om at skubbe til udviklin­gen i bygge­branchen.
I takt med at iso­ler­ingskravene stige, fly­ttes en større og større del at byg­geriet over i det lette seg­ment (gips, træ og stål). Det kræver udvikling af nye byggeme­toder. Vangs­gård Byg­geråd­givn­ing har en lange erfar­ing med udvikling i byg­geriet. Se et par eksem­pler her.

Pro­jekt hus og ”Pro­ces– og Pro­duk­tudvikling i Byggeriet”

Flere billeder fra Farum her.

 

Udvikling af byggesys­te­mer.

Billede af tag bygget på jor­den fra Ølby

Billede af tag bygget på jorden i Kirke Hyllinge

Billede af tag bygget på jor­den i Kirke Hyllinge

Tagkon­struk­tioner skal bygges direkte på fun­da­mentet, så den færdige tagkon­struk­tion kan anven­des som inter­im­safdækn­ing i til­fælde af regn under elementmontagen.

 

Hus­båd

Udvikling af hus­båds­byg­geri i fir­maet Hus På Vand. Her ”fun­da­mentet” til et hus på vand. Fun­da­mentet er pro­duc­eret ved Nakskovs gamle skib­sværfts faciliteter og sat i van­det herfra.

 

Carl Petersen og Jacob Maintz del­tog allerede i fra 1996 i flere forskel­lige udvikling­spro­jek­ter med hen­blik på at forbedre effek­tiviteten i byggebranchen.

Læs mere om pro­jek­terne der var støt­tet af Erhvervs– og Bolig­min­is­teriet her:

http://www.ebst.dk/file/1214/byggekomponenter_slutrap

http://www.ebst.dk/file/1982/rapportsammenfatning.pdf

 

Overdækn­ing. Billede fra Trekantsgrunden

Her et billede af let ele­ment­byg­geri mon­teret under tra­di­tionel overdækn­ing. Denne form for overdækn­ing har ikke ind­bygget kran og er meget vindfølsom.

I takt med at iso­ler­ingskravene stige, fly­ttes en større og større del at byg­geriet over i det lette seg­ment (gips, træ og stål). Ved mon­tage af sam­men­hæn­gende bygn­ingskroppe på over 6000 m², kan mon­tage ikke læn­gere plan­lægges efter vejrudsigten og byg­geriet må overdækkes i montageperioden.

Vangs­gård Byg­geråd­givn­ing har sam­men med fir­maet Trustus udviklet en unikt overdækn­ingssys­tem (Site­Cover) med 2 stk ind­byggede tra­ver­skraner på hver 10 tons til mon­tage af let ele­ment byg­gerier under garan­terede tørre forhold.

Totaloverdækn­ing med Site­Cover kan med fordel anven­des på alle typer byggerier.

 

Ledelseskon­sulent i Dubai

De opnåede resul­taterne med effek­tivis­er­ing af byg­geriet åbnede i 2010 mulighed for at Vangs­gård Byg­geråd­givn­ing kunne udvide aktiviteterne til Dubai. Mam­mut Group, Dubai søgte hjælp til at omstruk­turere deres kon­cern fra at være et alsidigt entre­prenør­firma (3 mia. i omsæt­ning, 2000 mand ansat) til udelukkende at lave bygge vil­laer. Vangs­gård Byg­geråd­givn­ing del­tog i et 3 mdr. for­løb, hvor organ­i­sa­tion og effek­tivis­er­ing var i fokus.

Link til Mam­mut­group www.mammutgroup.com

Et billed fra Dubai
Vangsgaard Byggerådgivning i Dubai

 

 

 

Læs artiklen om Ritts bolig­drømme

Arkitekt Flem­ming Frost fortæller om vores byg­geri i Køge ifbm Ritts 5*5-plan

Link til artiklen på byggesocietetet.dk